Nếu bạn đang BÁN cho chúng tôi thứ gì đó, chẳng hạn như sản phẩm và dịch vụ, hãy sử dụng biểu mẫu này: